18 Temmuz 2023 Salı günü 14.10’da açık teklif usulü 20 adet “S” plaka için ihale düzenlenecek.

Her plaka için 500 bin TL (KDV hariç) muhammen bedelin belirlendiği ihalede geçici teminat ücreti ise 15 bin TL olacak.

İhale, Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulüyle Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Vekil ise vekâletname (Noter tasdikli)
 • Uşak ili sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir nüfus idaresinden alınmış ikametgâh belgesinin asli.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin asli.
 • Nüfus cüzdan sureti.
 • Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur" belgesi.
 • Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

TÜZEL KİŞİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • İmza sirküleri (Noterden)
 • Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin Uşak Ticaret Odasından alınmış Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı en son ilanı ile 2023 yılında alınmış ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanını gösterir Yolcu Taşımacılığı ve Servis taşımacılığı yapar kayıt belgesi.
 • İhale şartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayıları baz alınır. Ortakların Uşak Belediyesi sınırları içerinde en az (İki) yıl ikametgâh ettiğini belirtir nüfus müdürlüğünden alınmış belgenin asli.
 • Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı.
 • Şirketin "Vergi Levhası" fotokopisi
 • Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur" belgesi 4.2.7 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,
 • İhale şartnamesi, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Uşak adresinde görülebilir.
 • İsteklilerin ihaleye katılmak için 4. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.

Editör: Uşak Son Dakika