Uşak İl Özel İdaresine ait Uşak merkezde Durak Mahallesi Fatih Caddesi No:2 adresinde bulunan 3 adet büro 5 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıyor. İhale 09.01.2024 Salı günü saat 14.15’de Öz Merkez İş Merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Paylaşılan ilanda ise şu ifadelere yer verildi;
“İhalenin Konusu: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait, aşağıda m² ve tahmini bedelleri belirtilen, Durak Mahallesi Fatih Caddesi No:2 adresinde (ÖZMERKEZ’de) bulunan 3 Adet Büro,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı: İş yerlerinin kira süresi 5 yıl olup, tahmini bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.                                                                                           

                                                              

No         Yüz Ölçümü      

Cinsi      Aylık Tahmini Kira Bedeli            Yıllık Tahmini Kira Bedeli             Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat          Saati

202        56,98 m²            Büro     4.010,00 TL        48.120,00 TL     1.443,60 TL              14:15

303        56,98 m²            Büro     4.010,00 TL        48.120,00 TL     1.443,60 TL              14:20

304        75,17 m²            Büro     5.500,00 TL        66.000,00 TL     1.980,00 TL              14:25

İhale Dökümanlarının Temini: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ve 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır.” ifadeleri kullandı.

İhaleye Katılmak İsteyen Vatandaşlardan İstenilen Evraklar Nelerdir?

2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, ihaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi, gerçek kişiler için en az 2022 yılı tasdikli ikametgâh belgesi, mevzuatı gereği en az 2022 yılında alınmış kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile noterden onaylı vekâletnamesi ve şartnamede belirtilen tahmini bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat ve İhale dokümanı alındı belgesi Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu, Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir, istenmektedir.

Geçici Teminat Ödemesi Ne Kadar Ve Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

Geçici teminat ödemesi şartnamede belirtilen tahmini bedelin %3’ ü tutarındadır. Öte yandan ihaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 08.01.2024 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacak olup Posta, fax, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.